Οι υπηρεσίες μας

Καθαρισμός Επαρχιακών ή Εθνικών Δρόμων

Οι συχνότερες εργασίες που πραγματοποιούμαι είναι ο καθαρισμός από την βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεμα) που βρίσκονται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των οδών, η χειρονακτική ή και μηχανική φόρτωση τους σε όχημα μεταφοράς, η μεταφορά και η εκφόρτωση τους σε κατάλληλο χώρο.

Ακόμη μπορούμε να καθαρίσουμε τις διαχωριστικές νησίδες, ερείσματα οδικών αξόνων, πρανή από την αυτοφυή βλάστηση και τα σκουπίδια.

Ακόμη αναλαμβάνουμε κλάδεμα αναπτυγμένων θάμνων τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό δίκτυο, καθώς σε πολλά τμήματα των δικτύων τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων εισέρχονται εντός του οδοστρώματος.

Μαζί μας θα καταφέρετε το αποτέλεσμα που εσείς επιθυμείτε για την περιοχή σας.

Δείγματα Έργων